นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนสำหรับบัณฑิตศึกษา

29 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหัมมัดตอลาล  แกมะ นิเทศนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนสำหรับบัณฑิตศึกษา  ประจำโรงเรียน ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนซอลีฮียะห์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี และในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี