นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนสำหรับบัณฑิตศึกษา

2 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ ดร.มูฮัมหมัด  เนสะและ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนสำหรับบัณฑิตศึกษา  ประจำโรงเรียน ในวันที่ 25 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านไม้เเก่น อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 29 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านตราแด๊ะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส และในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส