นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนสำหรับบัณฑิตศึกษา

3 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ ดร.ยามีละห์  โต๊ะแม นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนสำหรับบัณฑิตศึกษา ประจำโรงเรียน ในวันที่ 28 มกรคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ในวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2564   ณ โรงเรียนดารุสสอลีฮีน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี และในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนบ้านกระเสาะ โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี