โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เรื่อง “เมาลิดุล เราะสูล ”

22 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เรื่อง “เมาลิดุล เราะสูล ”                         ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมและมีเครือข่ายด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับคณะครุศาสตร์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน  และบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ห้องประชุม เซียน ตาน ฮวา ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยากรโดย อ.ดร.มูหัมมะริดวาน เล๊ะนุ๊ และ อ.ดร.ฮัมดาน ดาตู