กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนสำหรับบัณฑิตศึกษา รหัส 63

8 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียนสำหรับบัณฑิตศึกษา ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา รหัส 63 จำนวน 25 คน ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา