กิจกรรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนอิสลามศึกษา

8 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 7 มี.ค.64 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีวิทยากรให้ความรู้ คือ ผศ.ดร.จารุวัจน์ สองเมือง อาจารย์จากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี