สอบวิทยานิพนธ์ (นายคอเล็บ,นายมะรอบี,นายมูหำหมัดนัสรี)

22 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (22 เมษายน 2564 ) เวลา 09.00 – 14.30 น. งานบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้จัดสอบวิทยานิพนธ์ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา  

ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีนักศึกษาเข้าสอบวิทยานิพนธ์ จำนวน 3 คน คือ

1.นายคอเล็บ มามุ เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเล่าเรื่องรายวิชาอัตตัฟซีรที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 1

2.นายมะรอบี เจ๊ะเฮง เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ที่มีต่อความคงทนในการท่องจำอัลกุรอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนต้นปีที่ 1

3.นายมูหำหมัดนัสรี ลาแป เรื่อง ผลของการใช้ชุดฝึกการอ่านแถบสีที่มีต่อทักษะการอ่านหลักการมัดดฺในอัลกุรอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนต้นปีที่ 6

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลฮากัม เฮ็งปิยา อาจารย์ จากคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มาเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

#EDUYRU #พลังครูพลังแผ่นดิน