สอบวิทยานิพนธ์ (นายอับดุลอาซิ,นายยุสรอน)

30 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (30 เมษายน 2564 ) เวลา 09.00 – 12.00 น. งานบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้จัดสอบวิทยานิพนธ์ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา 

ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีนักศึกษาเข้าสอบวิทยานิพนธ์ จำนวน 2 คน คือ

1.นายอับดุลอาซิ เด็ง เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านอัลกุรอานโดยใช้ AR BOOK สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

2.นายยุสรอน  เจะนุ๊ เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ที่มีผลต่อความสามารถในการท่องจำอัลกุรอาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลฮากัม เฮ็งปิยา อาจารย์ จากคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

มาเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้

#EDUYRU #พลังครูพลังแผ่นดิน