สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นายอาบีดีน,นายฟาเดล์)

5 พฤษภาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (5 พฤษภาคม 2564 ) เวลา 09.00 – 12.00 น. งานบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีนักศึกษาเข้าสอบวิทยานิพนธ์ จำนวน 2 คน คือ

1.นายอาบีดีน สะมะแอ เรื่อง การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ ประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ LT (Learning Together) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2. นายฟาเดล์ คาเร็ง เรื่อง ผลของการจัดการเรียนรู้รายวิชาอัลอัคลาก โดยใช้รูปแบบ Active Learning ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

#EDUYRU #พลังครูพลังแผ่นดิน