ประชุมหลักสูตรประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 2

30 กรกฎาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันพุธ ที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. หลักสูตรครุศาสตรามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ได้จัดกิจกรรมประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 2 โดยการประชุมออนไลน์ Google Meet ในประเด็นเรื่องการดำเนินกิจกรรม งบประมาณภายในหลักสูตร และการดูแลนักศึกษา ซึ่งเปิดการประชุม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา