สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (นายไซฟูดิน เจ๊ะหะ)

5 สิงหาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (5 สิงหาคม 2564 ) เวลา 09.00 – 12.00 น. งานบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา (ออนไลน์) ผ่านระบบ Google Meet https://meet.google.com/kwt-xdvk-sax โดยมีนักศึกษาเข้าสอบวิทยานิพนธ์ 1 คน คือ

1.นายไซฟูดิน เจ๊ะหะ เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์รายวิชาอัลฟิกฮฺโดยใช้เกมกล่องกฎหมายสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

#EDUYRU #พลังครูพลังแผ่นดิน