ประชุมหลักสูตรประจำเดือนสิงหาคม 2564

18 สิงหาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันอังคาร ที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. หลักสูตรครุศาสตรามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ได้จัดกิจกรรมประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2564 โดยการประชุมออนไลน์ Google Meet ในประเด็นเรื่องการดำเนินกิจกรรม งบประมาณภายในหลักสูตร ประจำปี 2565 ซึ่งเปิดการประชุม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา