บุคลากร

นางสาวนุสรัน เฮามะ
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299626 (42300)

อีเมล์ : NUSRUN.H@yru.ac.th


ผศ.อำพล บัวแก้ว
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299626 (42300)

อีเมล์ : -@yru.ac.th


ผศ.มนัสภูมิ ศาสนศาสตร์
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299626 (42300)

อีเมล์ : -@yru.com


นายณัชสกร คงชีวสกุล
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299626 (42300)

อีเมล์ : Chatsakorn_kong@hotmail.com


นางสาวพิชามญช์ จันทุรส
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299626 (42300)

อีเมล์ : yoyojong@hotmail.com


ผศ.ชาติเชื้อ สุวรรณมุสิก
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299626 (42300)

อีเมล์ : kruchau@gmail.com


นายอับดุลรอฮิม รอฮิม
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299626 (42300)

อีเมล์ : ABDULROHIM.R@yru.ac.th


ผลงานทางวิชาการ :

Proceeding เรื่อง ผลของการฝึกยืดเหยียดร่างกายที่มีผลต่อ ความอ่อนตัวของผู้นำศาสนาในจังหวัด นราธิวาส