บุคลากร

นางสาวนุสรัน เฮามะ
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299626 (42300)

อีเมล์ : [email protected]


ผศ.อำพล บัวแก้ว
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299626 (42300)

อีเมล์ : [email protected]


นายมนัสภูมิ ศาสนศาสตร์
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299626 (42300)

อีเมล์ : [email protected]


นายณัชสกร คงชีวสกุล
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299626 (42300)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวพิชามญช์ จันทุรส
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299626 (42300)

อีเมล์ : [email protected]


ผศ.ชาติเชื้อ สุวรรณมุสิก
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299626 (42300)

อีเมล์ : [email protected]