ปรัชญาของหลักสูตร

8 ธันวาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหลักสูตร

"เชี่ยวชาญด้านการสอนพลศึกษาและสุขศึกษา บุคลิกภาพดี บูรณาการศาสตร์ท้องถิ่นและสากลคิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรม สุขภาพกายใจสมบูรณ์ เกื้อกูลสังคม ยึดมั่นคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู"