วัตถุประสงค์

19 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหลักสูตร

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตทางพลศึกษาและสุขศึกษาให้มีคุณลักษณะ ดังนี้

1.1  มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์พลศึกษาและสุขศึกษา สามารถประยุกต์ใช้และสร้างความรู้ใหม่ด้านการสอนพลศึกษาและสุขศึกษา  สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2  มีทักษะ วิสัยทัศน์กว้างไกลที่ดีทางด้านพลศึกษาสุขศึกษาและสามารถตัดสินกีฬาอย่างมีประสิทธิภาพ

1.3  ใฝ่รู้ คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลทางสังคม และส่งเสริมปฏิสัมพันธ์การทำงานร่วมกัน

1.4  มีบุคลิกภาพ ตระหนักและศรัทธาในวิชาชีพครู มีจริยธรรมสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ปัญหาทางจริยธรรมและปัญหาต่างๆ ด้านพลศึกษาและสุขศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม

1.5  มีภาวะผู้นำทางด้านพลศึกษาสุขศึกษาที่สามารถเป็นที่ยอมรับกับสังคม และประเทศชาติได้

1.6 มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย น้ำใจนักกีฬามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

1.7  ผู้มีจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภูมิใจในความเป็นไทย และมีความรู้อันเป็นสากล