ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติเชื้อ สุวรรณมุสิก

17 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัย/ผลงานวิชาการ

ชาติเชื้อ สุวรรณมุสิก. (2551). รายงานการวิจัย เรื่อง การสร้างและหาประสิทธิภาพนวัตกรรมการเรียนการสอนภาคทฤษฏี ในระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.