กิจกรรมเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

11 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา  ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา จำนวน 4๕ คน ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร