โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา

1 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมืิอวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา โดยมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับกรมพลศึกษา
กำหนดจัดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา เซปักตะกร้อ และกีฬาปันจักสีลัต ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา