อบรมปันจักสีลัต (นูซันตารอ)

17 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม - 4 สิงหาคม 2560  ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา 

ได้กำหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกีฬาปันจักสีลัต ภาคใต้โครงการพัฒนานักศึกษา ณ ห้องชมรมปันจักสีลัต ชั้น 1

อาคาร Student Union มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา