รูปแบบหลักสูตร

14 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

 รูปแบบของหลักสูตร

-หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี  

-จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

-รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

-การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว