ปรัชญา

13 พฤษภาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหลักสูตร

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร

                มุ่งผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูสาขาการประถมศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถด้านการประถมศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถบูรณาการศาสตร์ทางด้านการศึกษาพิเศษ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบททางการศึกษาของท้องถิ่น

1.2  ความสำคัญของหลักสูตร

       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษามุ่งสร้างบัณฑิตครูสาขาการประถมศึกษาที่มีความรักและภาคภูมิใจในวิชาชีพ ดำเนินชีวิตด้วยปัญญา มีเจตคติและบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน มีทักษะการสอน สามารถบูรณาการทักษะการสอนให้สอดคล้องกับสาระความรู้ที่ตนเองเชี่ยวชาญ และนำศาสตร์ทางการศึกษาพิเศษมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สามารถนำคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพสู่การเรียนการสอนเพื่อวางรากฐานและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีสติปัญญา ความรู้ความสามารถ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในศาสตร์ได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถคลี่คลายปัญหาหรือสถานการณ์วิกฤตทางการศึกษาได้ด้วยสติปัญญา มีความรักการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

                ผลิตครูในมิติใหม่ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ให้บัณฑิตมีคุณภาพมีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู  เป็นครูชั้นวิชาชีพที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีและรับผิดชอบตนเองได้  ทั้งนี้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะมีคุณสมบัติที่สำคัญ ดังนี้

                1.3.1  มีความรอบรู้ และความสามารถในศาสตร์สาขาการประถมศึกษา อย่างบูรณาการ ซึ่งจะสอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชา การประถมศึกษา ทักษะการอ่านและทักษะการเขียนภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับครูประถมศึกษา ดนตรีและนาฎศิลป์สำหรับครูประถมศึกษา ศิลปะสำหรับครูประถมศึกษา ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา วิทยาศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสำหรับครูประถมศึกษา ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา การวิจัยทางการประถมศึกษา การสัมมนาการประถมศึกษา พฤติกรรมการสอนระดับประถมศึกษา

               1.3.2 มีความรู้ ความสามารถพื้นฐานในการคัดกรอง และสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษในระดับประถมศึกษา ซึ่งจะสอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชา การวินิจฉัยคัดแยกบุคคลที่มีความต้องการพิเศษสำหรับครูประถมศึกษา  การปรับหลักสูตรสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษสำหรับครูประถมศึกษาการสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้สำหรับครูประถมศึกษาการสอนบุคคลออทิสติกสำหรับครูประถมศึกษาการให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษาการสอนทักษะการดำรงชีวิตสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษาการเตรียมอาชีพสำหรับสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษาการสอนวิธีการสื่อความหมายสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษาภาษามือเบื้องต้นสำหรับครูประถมศึกษา

              1.3.3 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษาที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  ซึ่งจะสอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชา การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและทักษะชีวิตสำหรับครูประถมศึกษา  นวัตกรรมการสอนสำหรับครูประถมศึกษา การจัดการชั้นเรียนประถมศึกษา การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนประถมศึกษา การแนะแนวสำหรับครูประถมศึกษา โครงการนันทนาการในโรงเรียนประถมศึกษา

              1.3.4 มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนัก และมีจิตสํานึกในความเป็นครูตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ซึ่งจะสอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชาสมรรถนะและคุณธรรมสำหรับครูประถมศึกษาการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมสำหรับครูประถมศึกษา การสอนเพื่อพัฒนาค่านิยมและจริยธรรม