วัตถุประสงค์

19 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหลักสูตร

วัตถุประสงค์

ผลิตครูในมิติใหม่ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ให้บัณฑิตมีคุณภาพมีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู  เป็นครูชั้นวิชาชีพที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีและรับผิดชอบตนเองได้  ทั้งนี้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจะมีคุณสมบัติที่สำคัญ ดังนี้

1.1 มีความรอบรู้ มีทักษะการเรียนรู้และความสามารถในศาสตร์  สาขาการประถมศึกษาที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยบูรณาการศาสตร์  การสอนคำอธิบายรายวิชาทางการประถมศึกษา ทักษะการอ่านและทักษะการเขียนภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับครูประถมศึกษา ดนตรีและนาฎศิลป์สำหรับครูประถมศึกษา ศิลปะสำหรับครูประถมศึกษา ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา วิทยาศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสำหรับครูประถมศึกษา ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา ปฏิบัติการวิจัยทางการประถมศึกษา การสัมมนาการประถมศึกษา พฤติกรรมการสอนระดับประถมศึกษา

 1.2  มีความรู้ ความสามารถพื้นฐานในการคัดกรอง และสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษในระดับประถมศึกษา ซึ่งจะสอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชาการวินิจฉัยคัดแยกบุคคลที่มีความต้องการพิเศษสำหรับครูประถมศึกษา  การปรับหลักสูตรสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษสำหรับครูประถมศึกษา การสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้สำหรับครูประถมศึกษา การสอนบุคคลออทิสติกสำหรับครูประถมศึกษา การให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา การสอนทักษะการดำรงชีวิตสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา การเตรียมอาชีพสำหรับสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา การสอนวิธีการสื่อความหมายสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษา ภาษามือเบื้องต้นสำหรับครูประถมศึกษา

1.3  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษา ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  ซึ่งจะสอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชา การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและทักษะชีวิตสำหรับครูประถมศึกษา  นวัตกรรมการสอนสำหรับครูประถมศึกษา การจัดการชั้นเรียนประถมศึกษา การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนประถมศึกษา การแนะแนวสำหรับครูประถมศึกษา โครงการนันทนาการในโรงเรียนประถมศึกษา

 1.4  มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนัก และมีจิตสํานึกในความเป็นครูตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ซึ่งจะสอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชาสมรรถนะและคุณธรรมสำหรับครูประถมศึกษา  การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมสำหรับครูประถมศึกษา การสอนเพื่อพัฒนาค่านิยมและจริยธรรม