ประวัติความเป็นมา

28 กรกฎาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหลักสูตร

ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตั้งอยู่ที่อาคารสังคมศาสตร์(อาคาร 24)ชั้น 7 ห้อง 24-708 ซึ่งเป็นสาขาวิชาหนึ่งของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาตามนโยบายของคณะเป็นหลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2556 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ เห็นสมควรให้เสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 คณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาลงนามเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษามุ่งสร้างบัณฑิตครูสาขาการประถมศึกษาที่มีความรักและภาคภูมิใจในวิชาชีพ ดำเนินชีวิตด้วยปัญญา มีเจตคติและบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน มีทักษะการสอน สามารถบูรณาการทักษะการสอนให้สอดคล้องกับสาระความรู้ที่ตนเองเชี่ยวชาญ และนำศาสตร์ทางการศึกษาพิเศษมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สามารถนำคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพสู่การเรียนการสอนเพื่อวางรากฐานและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีสติปัญญา ความรู้ความสามารถ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในศาสตร์ได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถคลี่คลายปัญหาหรือสถานการณ์วิกฤตทางการศึกษาได้ด้วยสติปัญญา มีความรัก การแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ปรัชญาของหลักสูตรว่า มุ่งผลิตบัณฑิต
วิชาชีพครูสาขาการประถมศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถด้านการประถมศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรมสามารถบูรณาการศาสตร์ทางด้านการศึกษาพิเศษ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบททางการศึกษาของท้องถิ่น”