อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังศึกษาจบ

19 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน

2. ครูพี่เลิ้ยง ครูแนะแนว สำหรับเด็กประถมศึกษา

3. นักวิชาการทางการศึกษา หรือนักการศึกษาพิเศษ