อาจารย์อุชุพร บถพิบูลย์

16 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัย/ผลงานวิชาการ

อุชุพร  บถพิบูลย์ และสมฤดี  ปาละวัล. (2561) .รูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 วันที่ 18 ธันวาคม 2561. ปัตตานี : สำนักวิจัยและพัฒนา. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี