อาจารย์ ดร.สมฤดี ปาละวัล

16 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัย/ผลงานวิชาการ

สมฤดี  ปาละวัล และอุชุพร  บถพิบูลย์. (2561) .รูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญอุปสรรคของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดชายแดนใต้. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 วันที่ 18 ธันวาคม 2561. ปัตตานี : สำนักวิจัยและพัฒนา. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี