พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการในโรงเรียนเรียนรวมจังหวัดยะลา

16 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรม

พุมพนิต  คงแสง. (2561) .พฤติกรรมผู้นำทางวิชาการในโรงเรียนเรียนรวมจังหวัดยะลา. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 วันที่ 18 ธันวาคม 2561. ปัตตานี : สำนักวิจัยและพัฒนา. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี