กำหนดการรายวิชา ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1

10 ตุลาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการรายวิชา ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1

1. เข้าชั้นเรียนเต็มวัน  ภายในวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2559

2. ออกฝึกปฏิบัติ วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 - 6 สิงหาคม 2559

3. สัมมนาหลังฝึกปฏิบัติ  วันที่ 25 สิงหาคม 2559