อาจารย์จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์

18 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัย/ผลงานวิชาการ

จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์. (2561). การแสวงหารูปแบบการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระบวนการให้คำปรึกษา. วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 12 ฉบับที่2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2561) . หน้า 163 .