โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล (ครูรัก(ษ์)ถิ่น)

12 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา และผู้บริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) ระหว่างวันที่12-14 กันยายน 2562 ทั้งนี้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าศึกษาในสาขาวิชาการประถมศึกษา จะได้รับบรรจุเป็นข้าราชการในท้องถิ่นของตัวเองเมื่อสำเร็จการศึกษา