อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มารยาทสำหรับครู”

10 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มารยาทสำหรับครู เพื่อพัฒนานักศึกษาให้ได้เรียนรู้มารยาทตามแบบแผนที่ถูกต้อง สวยงาม เป็นการรักษาเอกลักษณ์ วัฒนธรรมที่ดีให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ในวันที่ 29  กันยายน  2562  เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมเซียนตานฮวา ชั้น 3  อาคารสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวิทยากร นางสุพิศ  บุญสืบ จากสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดยะลา และนายไฝ  หนุดหละ  จากโรงเรียนสตรียะลา เป็นวิทยากรในหัวข้อ “มารยาทสำหรับครู”