ศึกษาดูงาน/พัฒนาทักษะทางวิชาการเรื่องการจัดการศึกษา ระดับประถมศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

22 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน/พัฒนาทักษะทางวิชาการเรื่องการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา ในปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษาให้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง อันจะส่งผลไปยังการพัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษาต่อไปในอนาคต ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2562 ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาจำนวน 32 คน พร้อมด้วยอาจารย์ผู้ควบคุม จำนวน  4  คน และเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร จำนวน 1 คน รวมจำนวน 37  คน เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี เรื่อง “การจัดการศึกษาในโรงเรียนระดับประถมศึกษา” ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 และสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์  จังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่อง “จิตเวชเด็กในวัยเรียนสำหรับครูประถมศึกษาและกระบวนการส่งต่อ” ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562