"รักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ" ครั้งที่ 14 ประจำปี 2563

9 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ฮูซีน  อับดุลรามัน รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ร่วมด้วยอาจารย์พุมพนิต คงแสง  อาจารย์อุชุพร บถพิบูลย์ อาจารย์ ดร.สมฤดี ปาละวัล และนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ปีที่ 4  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิรรม "รักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ" ครั้งที่ 14 ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้มีเวทีในการแสดงออกถึงความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับพ่อ แม่ ผู้ปกครองและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดูแลเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส และได้รับความรักความปรารถนาดีจากสังคม ที่มอบให้อย่างมีความสุข โดยมีกลุ่มเป้าหมายเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาสจากศูนย์การศึกษาพิเศษฯ โรงเรียนเรียนร่วมและจากชุมชนต่างๆ ในจังหวัดยะลา ณ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มาร่วมนันทนาการมอบความสนุกสนานให้แก่เด็กๆ และขอขอบคุณสิ่งสนับสนุนทุกหน่วยงาน