อบรม “การสร้างเครื่องมือวิจัยและการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์” นักศึกษาชั้นปีที่ 4

19 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เปิดสอนรายวิชา 1110430 การวิจัยทางการประถมศึกษา ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 33 คน โดยมีอาจารย์ ดร.สมฤดี  ปาละวัล เป็นอาจารย์ผู้สอน ในการจัดการเรียนการสอน ได้กำหนดจัดกิจกรรมเชิญวิทยากรบรรยายตามศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนการสอน โดยมี อาจารย์ ดร.มัฮดี  แวราแม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “การสร้างเครื่องมือวิจัยและการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์”  ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์  2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (25 – 605) ชั้น 6 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา