อบรมการเขียนโปรแกรม Scratch ในระดับประถมศึกษา

2 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน/พัฒนาทักษะทางวิชาการ เรื่อง การเขียนโปรแกรม Scratch ในระดับประถมศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 33 คน เพื่อเสริมทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรมเชิงสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์- 1  มีนาคม  2563  เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (25 - 602) ชั้น 6 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี อาจารย์อิมรอน  แวมง อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นวิทยากร ในหัวข้อ “การพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์และการเขียนโปรแกรมเชิงสร้างสรรค์”