อบรม “การผลิตสื่อการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้”

9 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน/พัฒนาทักษะทางวิชาการ เรื่อง การผลิตสื่อการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา ทั้งนี้เพื่อเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีอาจารย์สุธรรม  นุ้ยไกร ครูชำนาญการพิเศษด้านการประถมศึกษาให้เกียรติเป็นวิทยากรในการจัดอบรม ในหัวข้อเรื่อง “การผลิตสื่อการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้”