ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร SAR ปีการศึกษา2562

18 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2562  เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมหูเตี๋ยชั้น 3  อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี รศ.ดร.ธีรพงษ์ แก่นอินทร์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน