กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

25 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา ในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 29 คน ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมตึก B (อาคารหอพักนักศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้งนี้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ได้กำชับให้นักศึกษาปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) โดยให้นักศึกษาใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และต้องผ่านการคัดกรองวัดไข้ทุกจุดตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และอยู่ในความควบคุมดูแลของอาจารย์ ดร.สมฤดี  ปาละวัล ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา