ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร SAR ปีการศึกษา2564

16 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (16 มิ.ย.2565) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา 2564 (ประเมินแบบกึ่งออนไลน์) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการในการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย

 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์  ตำแหน่ง ประธานกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา รุ่งรัตน์ ตำแหน่ง กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

3. อาจารย์ ดร.สุภาพร  จันทรคีรี ตำแหน่ง กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

 

ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (4.10)