กิจกรรมฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้และผลิตสื่อออนไลน์

4 กรกฎาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้และผลิตสื่อออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 3 จำนวน 29 คน ระหว่างวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อ 2 ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวิทยากร นายสัจจานนท์  ชุมวาส ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดวังไทร จังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “การผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา” ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว