อบรมปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (OUTCOME-BASED EDUCATION: OBE)

6 กรกฎาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 คณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ได้เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (OUTCOME-BASED EDUCATION: OBE) จัดขึ้น ณ โรงแรมอัลฟาฮัจย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ทุกหลักสูตรสามารถออกแบบหลักสูตรและจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ได้ สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแนวทางของ Outcome - Based Education หรือ OBE ที่แต่ละหลักสูตรกำหนด โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม และรองศาสตราจารย์ ดร.สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์ ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมให้กับคณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตร คณาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และผู้เกี่ยวข้องจาก 3 คณะ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แบะคณะวิทยาศาสตร์