กิจกรรมการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนและชุมชน (การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนในโรงเรียนและชุมชน)

23 สิงหาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับเกรียติจาก อาจารย์เนาวรัตน์  มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนและชุมชน(การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนในโรงเรียนและชุมชน) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น กิจกรรมที่ 3.1 ครูนักจัดการเรียนรู้: บ่มเพาะความเป็นครู ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา จำนวน 36 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 20-21  สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น. โดยมีวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ “การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนในโรงเรียนและชุมชน”  ประกอบด้วย 

1.นางสาวนภาวรรณ  ชุ่มนาเสียว  

2.นายเนรมิต  ศรีสังข์ทอง 

ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา