ภารกิจของหน่วยงาน

10 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการผลิตครู เพราะเป็นกระบวนการภาคปฏิบัติที่จะช่วยเสริมสร้างนักศึกษาครูให้เป็นผู้ที่มีความรัก ความศรัทธาต่ออาชีพครู และมีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ครูได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่พึงพอใจแก่หน่วยงานผู้ใช้ครู

 

จากความสำคัญดังกล่าว ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงมีภารกิจหลักในการประสานงาน ให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาครูตลอดกระบวนการภาคปฏิบัติต่างๆ เพื่อที่จะช่วยให้การผลิตครูมีคุณภาพที่พึงประสงค์ได้