วิสัยทัศน์ พันธกิจ

14 พฤษภาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

วิสัยทัศน์

คณะครุศาสตร์เป็นองค์กรที่มุ่งผลิตบัณฑิต และพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้มาตรฐาน และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ

เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนใต้ และปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานของระบบบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ

 

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานวิชาชีพ

3.วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรม

4. บริการวิชาการและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

5. ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม