เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ จุดเด่น

14 กันยายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

อัตลักษณ์ของบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิตในปีการศึกษา 2554 ไว้ว่า

 

"เก่งไอที  มีจิตอาสา   รู้งาน   สื่อสารมลายูกลางได้"