ฝ่ายฝึกฯ จัดสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1/2562

26 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (26 กรกฎาคม 2562) เวลา 08.30 น. ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รหัส ๕๘ ที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม – ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒) ได้มีโอกาสสะท้อนผลการปฏิบัติงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิเคราะห์สภาพปัญหา และหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.มูหัดมัดตอลาล  แกมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด

ดูภาพเพิ่มเติม... Click