งานเสวนาหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 "กว่าจะเป็นครู"

20 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วานนี้ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดกิจกรรมเสวนาหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 รหัส 62 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์  จันทรัตนา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมซาลัค ชั้น 4 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
งานเสวนาในครั้งนี้ จัดขึ้นในหัวข้อ "กว่าจะเป็นครู" ด้วยการรวมพลตัวแทนครูพี่เลี้ยงจากโรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้แก่ คุณครูบุญชัย รัตตะกุญชร จากโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) คุณครูรัตนาภรณ์ เอียดเหตุ จากโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) คุณครูจันทร์ทิพย์ อัชฌารัศมิ์ จากโรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา และคุณครูวิซาน่า  จารง จากโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ให้เกียรติเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่วมถ่ายทอดความรู้ มุมมอง และประสบการณ์ความเป็นครู โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรัณฑรักข์  วิทยอภิบาลกุล และอาจารย์นุรฟิตตรี  หะยีดารียอ เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาในประเด็นของทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นครู ความคาดหวังของครูพี่เลี้ยงที่มีต่อนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รวมถึงการบอกเล่าความประทับใจที่มีต่อน้อง ๆ นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้น้อง ๆ นักศึกษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และถามข้อสงสัยในระหว่างการฝึกฯ ภายหลังเสร็จสิ้นรายการเสวนา นางสาวอิสนีน  ไชยเพศ ตัวแทนนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ได้กล่าวขอบคุณคณะวิทยากรที่สละเวลามาร่วมให้มุมมองและแง่คิดดี ๆ แก่นักศึกษา พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฮูซีน  อับดุลรามัน รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา มอบของที่ระลึกและกล่าวปิดกิจกรรม

 

ดูภาพเพิ่มเติม Click