กิจกรรมการอบรม “ครู 4.0 กับการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการใช้สื่อ”

5 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ 4 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รหัส 59 เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมในหัวข้อ "ครู 4.0 กับการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการใช้สื่อ" โดยได้รับเกียรติจาก ครูบรรจบ พิสุทธิพันธุ์ มาร่วมเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มากด้วยประสบการณ์ด้านการผลิตและการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ดุษฎี มัชฌิมาภิโร อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา