นักศึกษา ค.บ.ชั้นปีที่ 2 ร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู ในหัวข้อ “ขับขานเพลงครู”

12 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู สำหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 ที่จัดขึ้นโดย ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการนันทนาการเพื่อเตรียมความพร้อม โดย สวัสดีการจากนักศึกษาหลักสูตรการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 2 จากนั้นจึงเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมในหัวข้อ "ขับขานเพลงครู" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ คุณวัชรพล จันทร์หอม คุณพรรณพนัช วงศ์กระจ่าง และคุณณัฐพงศ์ แก้วมณี ผู้มากด้วยประสบการณ์ด้านดนตรีและการขับร้อง มาร่วมให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ภายในกิจกรรมได้มีการสอนให้นักศึกษาเรียนรู้และฝึกพื้นฐานในการออกเสียง ตัวโน๊ต อีกทั้งยังได้ร่วมกันร้องเพลงประสานเสียง สร้างความสนุกสนานและได้ความรู้ถึงวิธีการร้องเพลงได้อย่างดี ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร โดย อาจารย์วราห์ เทพณรงค์ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ผู้ดูแลและควบคุมการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้