กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 รายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 (ขั้นสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา)

1 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2563 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 รายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 (ขั้นสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา) ตั้งแต่เวลา 08.00 - 11.00 น. ในระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Cisco Webex Meeting  โดยมีอาจารย์จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และอาจารย์นิเทศก์ประจำกลุ่ม ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เริ่มจากการชี้แจงรายละเอียดในหัวข้อ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 (ขั้นสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา) โดยอาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากนั้นเปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปิดท้ายโดย รองศาสตราจารย์ดุษฎี มัชฌิมาภิโร อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ร่วมให้โอวาทแก่นักศึกษา

สำหรับกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษานั้น ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่ช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาในขั้นตอนการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 และในส่วนคาบต่อไปนั้นเป็นกิจกรรมอบรมฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู โดยการเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ตรงมาถ่ายทอดความรู้ ในแต่ละสัปดาห์ (ส่วนสัปดาห์ต่อไปฝ่ายฝึกฯจะเชิญวิทยากรท่านใดมาในหัวข้ออะไรนั้น ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะคะ)